Ledenvergadering 2019

Agenda Ledenvergadering van Buurtvereniging Dussen Buiten.

20 maart 2019 20.00 uur in Koppelpaarden

 1. Opening door de voorzitter

 2. Vaststelling agenda en presentielijst

 3. Notulen ledenvergadering 2018

 4. Kort verslag afgelopen jaar

 5. Lief en leed beleid

 6. Financieel verslag door de penningmeester

 7. Kascontrole door Peter en Carla en benoeming nieuw lid in de kascontrolecommissie,
  Peter is aftredend

 8. Vaststelling hoogte contributie

 9. Nieuw bestuurslid
  Ko Straasheim gaat na 19 jaar afscheid nemen van ons bestuur.
  Ben Wijnands is bereid gevonden om deze vacature op te gaan vullen.
  Uiteraard zijn we hier heel erg blij mee, maar enkele bestuursleden hebben al vele jaren zitting in het bestuur en willen ook wel plaats maken voor nieuwe mensen met nieuwe idee├źn.

 10. Overige bestuurszaken
 1. Ben zal namens de Oranjevereniging alvast wat vertellen over de plannen voor de feestelijkheden voor dit en volgend jaar

 2. Komende activiteiten (jeugd?)

 3. De jaarlijkse BBQ, dit wordt waarschijnlijk 21 juni

 4. De vernieuwde website van buurtvereniging Dussen Buiten
 5. Nieuwe leden

16 Rondvraag

17 Sluiting