Notulen 2018

Ledenvergadering van Buurtvereniging Dussen Buiten, gehouden op 21 maart 2018 in

“De Koppelpaarden”.

1 De voorzitter opent de vergadering door allen van harte welkom te heten.

2 Vaststellen agenda, deze wordt ongewijzigd gevolgd.

3 Notulen ledenvergadering 2017, geen op/aanmerkingen

4 Terugblik over het jaar 2017, Annie leest het verslag voor.

5 Financieel verslag door Yvonne.

Yvonne geeft toelichting bij het financieel verslag.

5b Kascontrole, Peter en Jan hebben de kascontrole uitgevoerd en zij hebben, naar eigen

zeggen, geen “duistere praktijken kunnen ontdekken”.

Het gebak was overigens heerlijk, Yvonne.

Jan is aftredend en Carla wordt nieuw lid kascontrolecommissie.

Yvonne vertelt over de RABO clubkascampagne.

We mogen weer stemmen van 23 maart t/m 8 april.

Ieder lid van de RABO krijgt 5 stemmen die verdeeld mogen worden.

Je mag 2 stemmen uitbrengen op één vereniging of club en de overige 3 verdelen over

andere verenigingen. Wij hopen natuurlijk dat u ook stemt op onze buurtvereniging.

Beging juni wordt het Kornhuys geopend.

Jan vraagt bij wie je je als vrijwilliger kunt opgeven.

Yvonne zal dit navragen.

6 Rooster van aftreden.

Er wordt een beroep gedaan op de leden om zitting te nemen in het bestuur, zodat

er een wisseling kan komen binnen het bestuur.

7 Jan vertelt over het werven van nieuwe leden, is nog best lastig om mensen

gemotiveerd te krijgen om lid te worden van de buurtvereniging.

8 Activiteiten 2018, bbq begin juni of 2de weekend?

Jan heeft met Gerard contact gehad om een koffie/bijpraatavond te organiseren in het

MFA in november?

9 Rondvraag, hier wordt geen gebruik van gemaakt.

10 Jan sluit de vergadering en nodigt alle aanwezigen uit om aan de bar nog wat te blijven

drinken.