Notulen 2019

Notulen Ledenvergadering buurtvereniging Dussen Buiten die gehouden is op woensdag 20 maart in De Koppelpaarden in Dussen.

Aanwezig: 14 leden.

1 Opening door de voorzitter

2 Vaststellen agenda, Deze wordt ongewijzigd gevolgd

3 Notulen Ledenvergadering 2018, Jan leest de notulen voor, er zijn geen op/aanmerkingen.

4 Kort verslag over 2018, Maaike leest dit voor.

5 Lief en leed beleid, Er zijn verschillende nieuwe leden in onze buurt komen wonen.

Zij zullen worden welkom geheten door een bestuurslid.

6 Financieel verslag, Dit wordt door Yvonne toegelicht.

Er is een minder groot tekort ten opzichte van 2017.

Jan zal op site van de Rabo zoeken of er dit jaar ook weer een clubkascampagne is.

7 Kascontrole, Carla en Peter hebben samen de kas gecontroleerd en Peter zegt dat de kas prima in orde is bevonden, het gebak voortreffelijk was, maar dat hij, jammer genoeg, toch wel aftredend is. Carla zal samen met Korrie volgend jaar de kas weer controleren.

8 Hoogte van de contributie, Jan geeft een toelichting op de hoogte van de contributie.

We willen het bedrag van de contributie handhaven op € 15 om het lidmaatschap voor ieder gezin toegankelijk te houden.

Er is besloten iets te bezuinigen op de gratis consumpties,1 consumptie ipv 2 van de vereniging tijdens de BBQ en tijdens het buffet.

Tijdens de Nieuwjaarsreceptie blijven het 2 consumpties.

Er is een voorstel om de Ledenvergadering in het MFA te houden of bij iemand aan huis, maar dat heeft niet de voorkeur.

9 Nieuw bestuurslid, Ko is het langstzittende bestuurslid en heeft aangegeven te willen stoppen met de bestuurswerkzaamheden. Jan spreekt een dankwoord aan Ko voor zijn jarenlange trouwe inzet voor onze vereniging en laat zijn woorden vergezeld gaan met een fles voor Ko en een bloemetje voor Korrie.

Ben Wijnands is bereid gevonden om de plaats van Ko in te nemen.

Hartelijk welkom Ben in ons bestuur.

10 Overige bestuurzaken, zijn niet aan de orde.

11 Ben vertelt over de plannen van het Oranjefeest op 27 april.

Alle activiteiten vinden worden gerealiseerd rondom De Dussenaar en het speelbos.

Er zijn diverse spelletjes en in de middag wordt er voor de senioren wat georganiseerd in

De Dussenaar.

Om 14.00 uur start er een auto- en fietspuzzeltocht

16.00/17.00 uur Stefan van Barneveld, entertainer, treedt 2 uur op in De Dussenaar.

Peter den Dekker verzorgt de hele dag af en aan muziek.

Zo rond 18.00 uur zal de bbq warm zijn.

Op 23 mei is er een vergadering in De Bocht voor overleg/inventarisatie over het Oranjefeest in 2020.

12 Komende activiteiten, 4 mei is de Nationale Dodenherdenking

21 juni ons Buurtfeest met bbq

Etentje in De Koppelpaarden

Nieuwjaarsreceptie

Op de nieuwsbrief vermelden dat de kinderen mee kunnen komen.

Dan wel apart opgeven, zodat we eventueel de spelletjes op die leeftijdsgroep kunnen afstemmen.

13 De jaarlijkse bbq, Het buurtfeest met bbq wordt gehouden op 21 juni.

14 De vernieuwde website van buurtvereniging Dussen Buiten,

Jan geeft toelichting op de website mbt verhuur van tent en meubilair.

15 Nieuwe leden, Er zijn verschillende nieuwe mensen in de buurt komen wonen.

Die gaan we bezoeken met een welkomstbloemetje en een brief.

16 Rondvraag, Ko en Korrie bieden ons een drankje aan, ter gelegenheid van zijn afscheid.

Yvonne vertelt vol enthousiasme over het verloop van de open dag van het Kornhuys.

17 Sluiting, Jan bedankt ons allen voor de komst en belangstelling.